Avslutade projekt

Djurgårdskyrkan, Oscars församling, Stockholms stift

Ny orgel byggdes för Djurgårdskyrkan med 2 manualer och pedal med 10 stämmor av Ålems Orgelverkstad. Orgeln blev färdig hösten 2020. Den tidigare orgeln av Åkerman & Lund från 1959 skänktes till Musikskolan Lilla Akademien.

St. Peters kyrka, Upplandsgatan, Stockholm

Orgeln byggdes av Walter & Cie, Ludwigsburg, Tyskland år 1905 och är den äldsta av 3 bevarade orglar av Walter i Sverige. Den disponerade om på 1960-talet av Olof Rydén i Orgelrörelsens anda. Meningen är att orgeln nu skall restaureras och återställas till ursprunglig disposition. Arbetet utfördes under 2019-2020 av Ugales Ergelbuves Darbnica i samarbete med Alvis Melbardis, Lettland. Rengöring av fasaden och konservering utfördes av Karlis Rubenis och Martins Luksevics, Lettland. Orgeln återinvigdes i februari 2020.

Huddunge Kyrka, Uppsala Stift

Orgeln byggdes av Pehr Gullbergson 1839 och tjänade fram till 1956 varvid den sköts fyra meter bakåt på läktaren och en ny orgel byggdes av Frobenius framför den gamla. Gullbergsons orgel har sedan dess stått ospelbar och orörd och skall nu sättas istånd till spelbart skick, samtidigt som Frobeniusorgeln behålls och ses över. Arbetet har utförts av James Collie,  och orgeln återinvigdes den 26 november 2017.
Läs mer

Ekerö Kyrka, Stockholms Stift

Paschen Orgelbau, Kiel, Tyskland ersätter befintlig orgel av Hammarberg med en ny i motsvarande storlek, 26 stämmor med återanvändande av samtliga bevarade pipor av P. Z. Strand från 1843. Orgeln byggs i Strands anda. Orgeln invigdes den 22 oktober 2017.
Läs mer

Visby domkyrka, 1599 års orgel

Uppdraget var att vara kontrollant  för rekonstruktionen av denna orgel som utfördes av Grönlunds Orgelbyggeri med Orgelbyggeri Mads Kjersgaard som intonatör. Orgeln invigdes den 7 oktober 2017.
Läs mer

Lannaskede gamla kyrka, Växjö Stift

Orgeln byggdes av Lars Solberg 1734 av delar och pipor från äldre orglar. En omfattande restaurering gjordes av Bröderna Moberg 1952 varvid orgeln, som första i Sverige i modern tid, stämdes i medeltonstemperering. 1967 stämdes orgeln brutalt om i liksvävig stämning. Orgeln skall nu renoveras och återställas till det skick den hade 1952 med renovering av pipverket och återställande av tempereringen.
Läs mer

Svenarums Kyrka, Växjö Stift

Orgeln byggdes av Pehr Schiörlin 1798 och tillbyggdes av Johannes Magnusson 1865. Orgeln skall nu renoveras och återställas till ursprungligt skick efter att ha stått ospelbar många årtionden.
Läs mer

Pauluskyrkan i Tartu, Estland

Kyrkan ritades av den finske arkitekten Eliel Saarinen och byggdes 1915-19. Saarinen är bl. a. känd för Helsingfors järnvägstation. Kyrkan bombades 1944 och brandskadades kraftigt. Efter kriget byggdes kyrkan upp igen, men blev under sovjettiden sportklubb och museilager och delades i två delar. Under senare delen av denna tid fick församlingen disponera den bakre delen av kyrkan. Kyrkan har senare återgått i församlingens ägo och har nu genomgått en totalrestaurering med statliga medel. En helt ny orgel har byggts av Firma Paschen i Kiel, Tyskland med 3 manualer och pedal och 56 stämmor. Orgeln anknyter till tysk och estnisk tradition med en disposition som även passar för den franska romantiska repertoaren. Orgeln invigdes 12 september 2015. Göran Grahn Orgelkonsult var huvudrådgivare under projektet.
Läs mer
 

Njutångers Kyrka, Uppsala Stift

Orgeln var byggd av Olof Hammarberg 1953 med elektropneumatisk traktur. Under senaste året har orgelbyggare Helmut Lutz, Budapest byggt nya väderlådor, mekanisk traktur och spelbord, samt gjort en del förändringar i dispositionen. Intonation och klanglig gestaltning har gjorts av Orgelbyggare Albert Nass, Tyskland.
Läs mer

Hellvi Kyrka, Gotland

Göran Grahn Orgelkonsult var anlitad som kontrollant för restaureringen av orgeln som byggdes av Carl Gustav Cederlund i mitten av 1800-talet. Restaureringen utfördes av Orgelbyggare Tomas Svenske.
Läs mer

Lambertskyrkan i Hageri, Estland

Kyrkan byggdes i slutet av 1800-talet. Orgeln som ursprungligen byggdes av Carl Tanton i mitten av 1800-talet flyttades över från den gamla kyrkan. Vid sekelskiftet 1800-1900 byggdes den om av Gustav Terkmann med 2 manualer och pedal. Orgeln har nu restaurerats efter restaureringsprogram utformat av Göran Grahn Orgelkonsult. Arbetet har utförts av Olev Kents Orelitöökoda, Estland. Orgeln återinvigdes i oktober 2011.
Läs mer

Hässelby Strands Kyrka

Grönlunds Orgelbyggeri har byggt en helt ny orgel med 15 stämmor fördelade på två manualer och pedal. Orgeln invigdes 2006.
Läs mer

Husby Ärlinghundra Kyrka

Orgeln som är byggd av Åkerman & Lund 1971 med återanvändande av fasad och fasadpipor av Edberg 1875. Orgeln disponerades  och intonerades om av orgelbyggaren Janis Kalnins, Lettland 2006.
Läs mer

Ununge Kyrka, Uppland

Ny orgel har byggts av Robert Gustavssons Orgelbyggeri, Härnösand med återanvändande av fasad och ett antal stämmor från den ursprungliga orgeln av Pehr Gullbergson. Mads Kjersgaard stod för restaureringen av de gamla stämmorna och intonationen. Göran Grahn Orgelkonsult utförde den antikvariska översynen över detta projekt.
Läs mer

Kiruna Kyrka

Orgeln som är byggd 1957 av Rudolph von Beckerath hade uppnått den ålder då det var dags för en genomgripande restaurering. Länsstyrelsen och Riksantikvarieämbetet har beslutade att denna orgel skall bevaras till eftervärlden som ett typiskt exempel från orgelrörelseepoken. Efter upprättande av ett restaureringsprogram och anbudsunderlag gick uppdraget att restaurera orgeln till Gerhard Grenzing S.A. i Barcelona, Spanien. Gerhard Grenzing är elev till Beckerath och är därmed väl förtrogen med denna typ av orgel. Orgeln återinvigdes den 24 februari 2007.
Läs mer

Juuru Kyrka, Estland

Orgeln som byggdes av Saarmann 1885 med användande av delar från en äldre orgel från Nikolaikyrkan i Tallinn genomgick sin första genomgripande restaurering i ett samarbete mellan den estniska orgelbyggaren Hardo Kriisa och de finska orgelbyggarna Kalevi Mäkinen och Helmuth Gripentrog. Orgeln återinvigdes den 8 juli 2007.
Läs mer

Månsarps kyrka, Växjö stift

Orgeln är byggd av Frobenius 1936 med användande av pipmaterial från den äldre orgeln byggd av August Rosenborg 1857. Göran Grahn Orgelkonsult har gjort en utredning om orgelns nuvarande skick och upprättat olika möjliga alternativ för framtiden. Frobeniusorgeln har sedermera restaurerats av Alvis Melbardis från Lettland.
Läs mer

Metodistkyrkan, Tallinn, Estland

Kyrkan invigdes år 2000 och ny orgel skall byggas. Göran Grahn Orgelkonsult har upprättat anbudsunderlag. Uppdraget att bygga orgeln gick till Orgelbau Schumacher i Belgien och kontrakt skrevs under i högtidliga former i september 2009. Orgeln fick så småningom 2 manualer och pedal och 24 stämmor och invigdes under stor pompa den 30 oktober 2011.
Läs mer

Älvkarleby Kyrka, Uppsala Stift

Orgeln är från början byggd 1891 av Setterqvist och byggdes om och pneumatiserades av Mårtensson 1919. En andra ombyggnad gjordes av Åkerman & Lund 1945 då dispositionen ändrades mer i Orgelrörelsens anda. Orgeln skall restaureras i befintligt skick efter restaureringsprogram utformat av Göran Grahn Orgelkonsult. Arbetet utfördes under vintern 2010-2011 av Alvis Melbardis, Lettland. Orgeln återinvigdes i oktober 2011.
Läs mer

Nöbbele Kyrka, Växjö Stift

Orgeln byggdes 1915 av E. Wirell, Liatorp och är den enda större orgeln bevarad av honom. Göran Grahn Orgelkonsult har utformat restaureringsprogrammet tillsammans med Domkyrkoorganist Thomas Niklasson. Restaureringen utfördes av Janis Kalnins, Ugale, Lettland.
Läs mer